BREAKTHROUGH SERIES PHOTO GALLERIES

Photos from the 2017 Breakthrough Series: Georgia

More photos from the 2017 Breakthrough Series: Georgia

Photos from the 2017 Breakthrough Series: Bradenton

Photos from the 2017 Breakthrough Series: Chicago

Photos from the 2017 Breakthrough Series: Compton

Photos from the 2017 Breakthrough Series: Oklahoma softball